Affärsstöd

Verksamhetsområde Affärsstöd ansvarar för ekonomi, administration, IT och statistik. Under 2014 har utvecklingen av bolagets ekonomifunktion fortsatt. All ekonomi sköts numera inom ramarna för verksamhetsområdet. Bokslut och rapportering till styrelse sker månatligen. Under hösten tog verksamhetsområdet också över ekonomi och projektansvar för Världsklass Uppsala.

Statistik och analys

Bolaget sammanställer och analyserar kontinuerligt statistik om kommersiella boendeanläggningar samt antalet besökare på enskilda anläggningar och evenemang. På webbplatsen publiceras aktuella rapporter och bolagets egna sammanställningar gällande utvecklingen av besök samt gästnätter i kommunen och länet.

Under 2014 har bolaget månadsvis överlämnat rapporter på utvecklingen av hotellgästnätter i Uppsala kommun till kommunledningskontoret. Underlag och sammanställningar på den turistekonomiska utvecklingen lokalt och regionalt har även lämnats ut på förfrågan från näringslivet, Uppsala kommun och press.

Bolaget har haft återkommande kontakt med Tillväxtverket, Statistiska centralbyrån (SCB), VisitSweden, European Cities Marketing (ECM) och andra turismorganisationer. Diskussioner kring den turistekonomiska utvecklingen och frågor om metodutveckling förs kontinuerligt med dessa parter.

Under 2014 inleddes ett statistiksamarbete med de regionala turismorganisationerna i Örebro, Södermanland, Västmanland och Uppsala län. Bolaget ansvarar för att projektleda det gemensamma statistik- och analysarbetet, som syftar till att skapa en gemensam struktur för turismstatistikfrågor och stärka samarbetet kring turismutveckling i Östra Mellansverige.

Projektet har under året fått positiv uppmärksamhet, bl.a. under en nordisk konferens om turismstatistik anordnad av Turismforskningsinstitutet ETOUR, tillsammans med Tillväxtverket. Under konferensen presenterades goda exempel på statistikprojekt från de nordiska länderna, där Regionalt forum för turismanalys var utvalt som det goda svenska exemplet.

Uppdaterad: